Informacja o udzieleniu grantu w ramach programu operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”

Polski Związek Niewidomych, z siedzibą przy ul. Konwiktorskiej 9 w Warszawie, w dniu 15 czerwca 2021 r. podpisał umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia – Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Wojewódzkim w Olsztynie, o udzielenie grantu w ramach programu operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” nr: COVID-19.02.14.16.

Celem projektu jest „zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

Granty w ramach projektu przekazane zostały przyznane na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników.

Efekty:
Projekt grantowy przyczyni się do ograniczenia wystąpienia negatywnych skutków COVID-19 oraz zminimalizowania rozwoju epidemii wśród osób narażonych na zachorowania, w szczególności wśród pensjonariuszy i pracowników domów pomocy społecznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Otrzymane Granty:

Polski Związek Niewidomych Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie, 10-688 Olsztyn, ul. Paukszty 57.

Łączna wysokość Grantu:

9 605,04 zł

Źródła finansowania:

  1. ze środków europejskich: 84,17% wydatków kwalifikowalnych Projektu
  2. ze środków dotacji celowej: 15,83% wydatków kwalifikowalnych Projektu

Okres realizacji Projektu:

1 maja 2020 r. – 31 sierpnia 2021 r.